Welkom op de website van

Damclub Dordrecht

 

Wedstrijdreglement KvD 2016

Inschrijving

Aan het Kampioenschap van Dordrecht 2016 kunnen naast leden van DC Dordrecht ook leden van andere damverenigingen en huisdammers deelnemen. Inschrijving dient schriftelijk of mondeling te geschieden bij het bestuur c.q. de wedstrijdleiding.  Deelname door jeugdleden wordt alleen geaccepteerd na  toestemming van hun ouders/verzorgers. 

Inschrijfgeld

Deelname door leden van DC Dordrecht is gratis; niet-leden betalen een jaarlijks door het bestuur vast te stellen inschrijfgeld. Voor 2016 bedraagt dit € 25,00

Indeling

Er wordt gespeeld  in één groep. Binnen deze groep is er een indeling in twee klassen, namelijk Hoofdklasse met spelers die een rating hebben van 1000 of meer en 1e klasse met spelers die een rating hebben tot 1000. Spelers met een rating van 1000 of meer mogen niet in de 1e Klasse worden ingedeeld. Spelers met een rating onder de 1000 kunnen op eigen verzoek worden ingedeeld in de Hoofdklasse. De indeling vindt plaats volgens de KNDB ratinglijst per 1 juli 2015. In de groep spelen alle deelnemers twee keer tegen elkaar.

Promotie/degradatie

Er is geen promotie/degradatie regeling van toepassing. 

·        De eerste van de Hoofdklasse is Kampioen van Dordrecht Hoofdklasse.

·        De eerste van de 1e Klasse is Kampioen van Dordrecht 1e Klasse.

·        Aan de kampioen van de 1e klasse in 2016 zal worden gevraagd om  in 2017 in de hoofdklasse te gaan spelen als er in 2017 een indeling is in twee groepen.

 Wedstrijdrooster

Alle deelnemers ontvangen minimaal een week voor aanvang van de wedstrijden het wedstrijdrooster. Er worden vaste data voor de ronden vastgesteld. In principe zullen deze in volgorde worden afgewerkt. Ook zal een aantal inhaalronden worden gepland.

 Aanvang van de wedstrijden

De wedstrijden om het kampioenschap van Dordrecht  worden op een aantal maandagavonden gespeeld in “Het Kristal”, en beginnen om 20.00 uur. Voor de goede gang van zaken dient men uiterlijk om 19.45 uur aanwezig te zijn. Als men door omstandigheden niet op dat tijdstip aanwezig kan zijn moet men vooraf de wedstrijdleiding in kennis stellen. Om 20.00 uur worden de klokken aangezet behoudens voor partijen waarvan één of beide spelers vooraf dispensatie van de wedstrijdleider heeft/hebben gekregen om op een later tijdstip te beginnen. Als blijkt dat een speler zonder bericht van verhindering niet opkomt om zijn/haar partij te spelen zal na één uur de partij voor hem/haar verloren worden beschouwd.

Verhindering

Deelnemers dienen op de in het clublokaal aanwezige absentielijst vroegtijdig aan te geven op welke data zij verhinderd zijn en dit ook te melden aan zijn tegenstander van die ronde. In geval van niet vooraf voorziene verhindering dient dit uiterlijk op maandag vóór 18.00 uur telefonisch aan de wedstrijdleiding te worden doorgegeven en aan zijn/haar tegenstander (zie bijlage met telefoonnummers en e-mail adressen van de deelnemers). De wedstrijdleiding zal dan op één van de inhaalronden de partij opnieuw vaststellen. Bij het niet nakomen van deze regel is de partij voor de speler die in gebreke is gebleven verloren.

Speeltempo

Het speeltempo is 50 zetten in 1 uur en 30 minuten. Echter, het is spelers toegestaan in onderling overleg, en met wederzijdse goedkeuring, een afwijkend speeltempo toe te passen.. Dit dient dan wel voor aanvang van de partij aan de wedstrijdleiding te worden meegedeeld. Indien een partij na bovengenoemd speeltempo nog niet beslist is volgt er een verlenging van 15 minuten per speler waarna de partij uit moet zijn. Tijdens deze verlenging is noteren niet meer verplicht. Partijen kunnen alleen afgebroken worden in geval van ziekte of indien thuiskomst van een speler om dringende redenen is gewenst. Het afbreken van een partij en het vaststellen van een datum voor het uitspelen hiervan dient te geschieden in overleg met de tegenstander en de wedstrijdleider.

 Puntentelling

Er wordt gespeeld volgens de door de KNDB gehanteerde puntentelling t.w. winst =2 punten, remise =1 punt, verlies = 0 punten.

 Prijzen

Een prijs in de vorm van een jaarlijks door het bestuur vast te stellen geldbedrag is beschikbaar voor de nummer 1 (kampioen) en de nummer 2 in de Hoofdklasse en de nummer 1 (kampioen) en de nummer 2 in de 1e klasse. Bij gelijk eindigen op plaatsen die recht geven op een prijs of waar het kampioenschap in het geding is worden er 2 beslissingspartijen gespeeld. Indien dan nog geen beslissing is gevallen zullen er sneldampartijen volgen, per partij heeft iedere speler 5 minuten bedenktijd plus 5 seconden per zet volgens het Fischer systeem. Net zolang tot er een beslissing is gevallen. Alle beslissingspartijen zullen worden vastgesteld door de wedstrijdleider in overleg met de betrokken spelers.

Rechten m.b.t. deelname aan de externe competities

Aan het kampioenschap van Dordrecht kunnen geen rechten worden ontleend voor plaatsing in één van de DC Dordrecht teams voor de nationale competitie. Bij deelname door DC Dordrecht aan de provinciale clubcompetitie komen in principe alle deelnemers aan het Kampioenschap van Dordrecht als eersten in aanmerking en vervolgens ook spelers die niet aan de nationale competitie deelnemen. De samenstelling van teams die deelnemen aan externe competities geschiedt door het bestuur.

Wedstrijdleiding

De organisatie en leiding van dit kampioenschap valt onder de verantwoording van het bestuur van DC Dordrecht. De wedstrijdleiding is in handen van: 

Wim Verschoor

06-53415474  

wimenmarianne@xs4all.nl

 

Het clublokaal is vanaf 18.45 bereikbaar op 06-13977743

Webmaster Cor Leenheer vermeldt de uitslagen die hij iedere week van Wim per e-mail ontvangt en de stand op onze website www.dcdordrecht.nl op de pagina Kampioenschap van Dordrecht bij Interne Wedstrijden. Wim stuurt de uitslagen ook naar Anton Kosior voor vermelding in ons clubblad.

Slotopmerking

Dit wedstrijdreglement is door het bestuur en de wedstrijdleiding samengesteld en staat vermeld op onze website www.dcdordrecht.nl onder Interne Wedstrijden. Het vervangt alle voorgaande edities en zal, indien gewenst, jaarlijks worden aangepast.   

BIJLAGE:

DEELNEMERS KAMPIOENSCHAP VAN DORDRECHT 2016

Naam

Tel.

GSM

E-mail

Aart de Bruin

078-6211118

 

jeanne.aart@tele2.nl

Rob van Eijk

010-4831174

 

raeijk@yahoo.com

Ratan Ganeshie

 

06-41257657

raten@xs4all.nl

Harry van Hofwegen

078-6183218

 

vanhofwegenharry@gmail.com

Randy Horne

078-6164169

 

randyhorne@hotmail.com

Anton Kosior

078-6134893

 

akosior2@xs4all.nl

Wout Kroonen

078-6148422

 

hannekekroonen@hotmail.com

Kees Osté

0186-573536

 

kees.oste@chello.nl

Fred Roedolph

078-6178477

06-37304083

a.roedolph@upcmail.nl

Wim Verschoor

0165-506911

06-53415474

wimenmarianne@xs4all.nl

David Visser

 

06-53389051

visserdekorte@gmail.com