Wedstrijdreglement Kamp.van Dordrecht

WEDSTRIJDREGLEMENT

KAMPIOENSCHAP VAN DORDRECHT – 2018

 

Inschrijving

Aan het Kampioenschap van Dordrecht 2018 kunnen naast leden van DC Dordrecht ook leden van andere damverenigingen en huisdammers deelnemen. Inschrijving dient schriftelijk of mondeling te geschieden bij het bestuur c.q. de wedstrijdleiding.  Deelname door jeugdleden wordt alleen geaccepteerd na toestemming van hun ouders/verzorgers. 

 

Inschrijfgeld

Deelname door leden van DC Dordrecht is gratis; niet-leden betalen een jaarlijks door het bestuur vast te stellen inschrijfgeld. Voor 2018 bedraagt dit € 25,00

 

Indeling

Er wordt gespeeld  in één groep. Binnen deze groep is er een indeling in twee klassen, namelijk Hoofdklasse met spelers die een rating hebben van 1000 of meer en 1e klasse met spelers die een rating hebben tot 1000. Spelers met een rating van 1000 of meer mogen niet in de 1e Klasse worden ingedeeld. Spelers met een rating onder de 1000 kunnen op eigen verzoek worden ingedeeld in de Hoofdklasse. De indeling vindt plaats volgens de KNDB ratinglijst per 1 juli 2017. In de groep spelen alle deelnemers twee keer tegen elkaar.

 

Wedstrijdrooster

Alle deelnemers ontvangen minimaal een week voor aanvang van de wedstrijden het wedstrijdrooster. Er worden vaste data voor de ronden vastgesteld. In principe zullen deze in volgorde worden afgewerkt. Ook zal een aantal inhaalronden worden gepland.

 

Aanvang van de wedstrijden

De wedstrijden om het kampioenschap van Dordrecht  worden op een aantal dinsdagavonden gespeeld in “De Prinsemarij”, en beginnen om 19.50 uur. Voor de goede gang van zaken dient men uiterlijk om 19.45 uur aanwezig te zijn. Als blijkt dat een speler zonder bericht van verhindering niet opkomt om zijn/haar partij te spelen zal de partij voor hem/haar verloren worden beschouwd.

 

Verhindering

Deelnemers dienen op de in het clublokaal aanwezige absentielijst vroegtijdig aan te geven op welke data zij verhinderd zijn en dit ook te melden aan zijn tegenstander van die ronde. In geval van niet vooraf voorziene verhindering dient dit uiterlijk op dinsdag vóór 18.00 uur telefonisch aan de wedstrijdleiding te worden doorgegeven en aan zijn/haar tegenstander (zie bijlage met telefoonnummers en e-mail adressen van de deelnemers). De wedstrijdleiding zal dan op één van de inhaalronden de partij opnieuw vaststellen. Bij het niet nakomen van deze regel is de partij voor de speler die in gebreke is gebleven verloren.

 

Speeltempo

Het speeltempo is 50 minuten + 1 minuut per zet. Echter, het is spelers toegestaan in onderling overleg, en met wederzijdse goedkeuring, een afwijkend speeltempo toe te passen.. Dit dient dan wel voor aanvang van de partij aan de wedstrijdleiding te worden meegedeeld. Partijen kunnen alleen afgebroken worden in geval van ziekte of indien thuiskomst van een speler om dringende redenen is gewenst. Het afbreken van een partij en het vaststellen van een datum voor het uitspelen hiervan dient te geschieden in overleg met de tegenstander en de wedstrijdleider.

 

Puntentelling

Er wordt gespeeld volgens de door de KNDB gehanteerde puntentelling t.w. winst =2 punten, remise =1 punt, verlies = 0 punten.

 

Prijzen

Een prijs in de vorm van een jaarlijks door het bestuur vast te stellen geldbedrag is

beschikbaar voor de nummers 1 (kampioen) en 2  in de Hoofdklasse en de nummers 1 (kampioen) en 2 in de 1e klasse. Bij gelijk eindigen op plaatsen die recht geven op een prijs of waar het kampioenschap in het geding is worden er 2 beslissingspartijen gespeeld. Indien dan nog geen beslissing is gevallen zullen er sneldampartijen volgen, per partij heeft iedere speler 5 minuten bedenktijd plus 5 seconden per zet volgens het Fischer systeem. Net zolang tot er een beslissing is gevallen. Alle beslissingspartijen zullen worden vastgesteld door de wedstrijdleider in overleg met de betrokken spelers.

Tevens ontvangt de all-round kampioen de wisselbeker met zijn naam er op.

 

Rechten m.b.t. deelname aan de externe competities

Aan het kampioenschap van Dordrecht kunnen geen rechten worden ontleend voor plaatsing in één van de DC Dordrecht teams voor de nationale competitie. Bij deelname door DC Dordrecht aan de provinciale clubcompetitie komen in principe alle deelnemers aan het Kampioenschap van Dordrecht als eersten in aanmerking en vervolgens ook spelers die niet aan de nationale competitie deelnemen. De samenstelling van teams die deelnemen aan externe competities geschiedt door het bestuur.

 

Wedstrijdleiding

De organisatie en leiding van dit kampioenschap valt onder de verantwoording van het bestuur van DC Dordrecht. De wedstrijdleiding is in handen van:

 

Door deel te nemen aan dit kampioenschap geeft u toestemming om partijen en foto’s e.d. te plaatsen op onze website en clubblad. Deze foto’s worden enkel en alleen gebruikt voor de damsport te promoten.

 

Anton Kosior

 078-6134893  

 

 akosior2@xs4all.nl

 

 

                  Het clublokaal is vanaf 18.50 bereikbaar op ( 06-13977743

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BIJLAGE:

 

DEELNEMERS KAMPIOENSCHAP VAN DORDRECHT 2018

Naam

Tel.

GSM

E-mail

Bert Baars

 

06-26881749

 

Kees van Dijk

 

06-52407652

dijkvanc@hotmail.com

Lauw Dingemans

078-6455382

 

dymphna1948@hotmail.com

Anton Kosior

078-6134893

 

akosior2@xs4all.nl

Kees Osté

0186-573536

 

kees.oste@chello.nl

Bas Piepers

 

06-39756370

bas.piepers@kpnmail.nl

Fred Roedolph

078-6178477

06-37304083

a.roedolph@upcmail.nl

Simon Rompa

 

06-14772665

simonrompa@hotmail.com

Wim Verschoor

0165-506911

06-53415474

wimenmarianne@xs4all.nl