Privacy Statement

 

Privacy Statement van Damclub Dordrecht

 

 

1. Introductie
De Damclub ‘DC Dordrecht’ is de beheerder van de website www.dcdordrecht.nl In dit overzicht wordt aangegeven hoe de Damclub persoonsgegevens verzamelt en op welke wijze deze gegevens worden gebruikt. De verantwoordelijke partij voor de verwerking is de Damclub.

De Damclub zet zich in voor de bescherming van de privacy van haar leden en de bezoekers van haar website. Persoonsgegevens van leden en bezoekers worden zorgvuldig verwerkt en beveiligd. De Damclub houdt zich aan de wet en regelgeving op het gebied van de bescherming van persoonsgegevens, zoals de Wet bescherming persoonsgegevens en – vanaf 25 mei 2018 – de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

 

2. Welke gegevens worden verzameld?
Persoonsgegevens worden door de Damclub verzameld voor de hieronder genoemde doeleinden. Deze gegevens staan de Damclub ter beschikking doordat u uw gegevens zelf heeft ingevuld op het betreffende formulier van de Damclub, dan wel op andere wijze kenbaar heeft gemaakt. Deze gegevens betreffen veelal uw identiteit- en contactgegevens (zoals e-mailadres en NAW-gegevens).

 

3. Op welke wijze worden de persoonsgegevens gebruikt?
De Damclub verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:
Het uitoefenen van de doelstellingen van de Vereniging, inclusief maar niet beperkt tot:
–  het in contact treden met leden;
–  het sturen van informatie;
–  het organiseren van damwedstrijden;
–  het bijhouden van uitslagen en standen;
–  het faciliteren en bevorderen van deelname aan damwedstrijden.
–  het bijhouden van een ledenadministratie;
–  het berekenen, vastleggen en innen van contributies en/of inschrijfgelden;
–  het voldoen aan wettelijke verplichtingen.

 

4. Aan wie worden de persoonsgegevens verstrekt?
Uw persoonsgegevens worden verstrekt dan wel gedeeld met de overkoepelende provinciale bond en de landelijke bond (KNDB). Daarnaast verstrekt de Damclub ten behoeve van de ratingverwerking wedstrijduitslagen aan de KNDB.
Wilt u geen e-mail meer ontvangen met betrekking tot de activiteiten en nieuwtjes van de Damclub, dan kunt u dit schriftelijk of per e-mail doorgeven aan de secretaris van de vereniging.

Geen commercieel gebruik
De Damclub zal persoonsgegevens niet verkopen, noch verhuren, verdelen of anderszins commercieel ter beschikking stellen aan derden, zonder voorafgaande toestemming van leden.

Correctheid van de opgegeven persoonsgegevens
Door het meedelen van persoonsgegevens garanderen leden dat deze juist en volledig zijn. De Damclub kan bij het meedelen van valse identiteiten, onvolledige of onjuiste gegevens leden tijdelijk of definitief iedere toegang tot de websites of delen ervan ontzeggen.

Bewaren van persoonsgegevens
De Damclub bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor de verwezenlijking van de doeleinden waarvoor de gegevens worden verwerkt, en in elk geval zo lang als specifieke regelgeving vereist.

 

5. Hoe worden de persoonsgegevens beveiligd?
De Damclub neemt te allen tijde passende technische en organisatorische maatregelen teneinde persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of tegen enige vorm van onrechtmatige verwerking.

 

6. Verwijzingen naar andere websites
De website van de Damclub kan verwijzingen en/of advertenties naar websites van andere bedrijven bevatten. De Damclub is niet verantwoordelijk voor het gebruik van  persoonsgegevens door die andere bedrijven.

 

7. Privacy rechten
Leden hebben recht op inzage in hun persoonsgegevens, het recht om correctie, beperking of verwijdering van persoonsgegevens te vragen en daarnaast kunnen zij verzoeken om  overdracht van hun gegevens. Ten slotte kunt u bezwaar maken tegen het gebruik van uw gegevens.
Indien de verwerking van gegevens berust op toestemming, dan kunnen leden deze te allen tijde intrekken.
Verzoeken en/of vragen m.b.t. privacy gerelateerde zaken kunnen worden gestuurd aan het secretariaat van de Damclub. Leden zijn tevens gerechtigd een klacht in te dienen over het gebruik van hun gegevens bij de Autoriteit persoonsgegevens.

 

8. Wijzigingen van het privacy beleid
Het bestuur van de Damclub behoudt zich het recht voor om dit privacy beleid statement te wijzigen.

 

9. Contact
Voor vragen en/of suggesties met betrekking tot dit privacy beleid statement en/of m.b.t. de verwerking van hun persoonsgegevens kunnen leden zich richten tot de secretaris van de Damclub.

Aldus vastgesteld in de Algemene Ledenvergadering van 23 april 2019.